Événement

Info-Nomëtten zum Thema Demenz (Walferdange)

Quand :
24 octobre 2018
 :
Club "Haus am Becheler"
15a Am Becheler
L-7213 Bereldange

L’Info-Zenter Demenz et l’Association Luxembourg Alzheimer vous invitent pour une après-midi d’information à Walferdange.

Programme :

  •  Demenz werft vill Froen op. Frot no, amplaz ofzewaarden! Info-Zenter Demenz
  • “Begleedung vum Mënsch mat Demenz doheem.”  Säit méi wéi 30 Joer setzt d’ala sech an fir d’Mënsche mat Demenz. Eis Dagesfoyeren, Servicer, Formatiounen an eisen ambulanten Hëllefs- a Fleegedéngscht erlaben eis déi Betraffen doheem ze betreien an ze begleeden. Association Luxembourg Alzheimer

Langue : luxembourgeois

Informations et inscription : Info-Zenter Demenz, Tel: 26 47 00 oder mail@i-zd.lu ; ALA, Tel: 26 00 7-1 oder info@alzheimer.lu